Lučka uprava Split


Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Split („Narodne novine“, br. 45/97, 155/98 i 72/11, 114/14)  osnovana je Lučka uprava Split, radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Luka Split prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značenju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Lučka područja na kojima se proteže nadležnost Lučke uprave Split su:

 

Ukupna površina lučkog područja:   81,679051 km2

•       Kopnena površina:   0,672263 km2

•       Morska površina:    81,006788 km2

Ukupna duljina operativne obale: 6,239 km

 

Djelatnosti Lučke uprave Split su slijedeće:

•       briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

•       gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

•       stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

•       osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

•       osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

•       usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

•       donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

•       drugi poslovi utvrđeni zakonom.