Pristup informacijama 2016-02-26T09:50:51+00:00

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Odluka
 
Službenik za informiranje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odlukom ravnatelja, dana 10. studenog 2014., imenovan je službenik za informiranje Lučke uprave Split:

Ana Matulić, dipl.oec., predstojnica Ureda ravnatelja

Adresa: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, 21 000 Split

Tel: 021 390 222, 021 390 214

Fax: 021 390 239, 021 390 258

e-mail: ana.matulic@portsplit.com

 

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

Način ostvarivanja prava na informacije

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjevi se primaju na zapisnik svaki radni dan od 8:00 do 14:00 u Lučku upravu Split, Gat sv. Duje 1, Split ili na telefon: 021 390 222; 021 390 214.

Pisani zahtjevi se dostavljaju:

na e-adresu: ana.matulic@portsplit.com

faxom na: 021 390 239, 021 390 258,  ili

poštom na adresu: Lučka uprava Split, n/p Ana Matulić, Gat sv. Duje 1, 21 000 Split.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama 

Lučka uprava Split ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.

Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave se odnosi i na ponovnu uporabu informacija.

Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14) i Odluke o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije (Odl.br. 588-168552).

Više informacija o pravu na pristup informacija možete naći na slijedećem linku:

http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/ostvarite-pravo-na-pristup-informacijama/

 

Pravni okvir

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,NN 85/15)

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN12/14)

Povjerenik za informiranje-pravni okvir

 

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ispravak informacije

Službena zabilješka

 

Tražene Informacije