Način ostvarivanja prava na informacije


Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Usmeni zahtjevi se primaju na zapisnik svaki radni dan od 8:00 do 14:00 u Lučku upravu Split, Gat sv. Duje 1, Split ili na telefon: 021 390 222; 021 390 214.

 

Pisani zahtjevi se dostavljaju:

na e-adresu: ana.matulic@portsplit.com

fax: 021 390 239, 021 390 258,  ili

poštom na adresu: Lučka uprava Split, n/p Ana Matulić, Gat sv. Duje 1, 21 000 Split.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Lučka uprava Split ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.

 

Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave se odnosi i na ponovnu uporabu informacija.

 

Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14) i Odluke o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije (Odl.br. 588-168552).

 

Više informacija o pravu na pristup informacija možete naći na slijedećem linku: http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/ostvarite-pravo-na-pristup-informacijama/