Tarife


TARIFE LUČKIH PRISTOJBI LuČKE UPRAVE SPLIT – srpanj 2016

Tarife lučkih pristojbi 2016

 

 


 

Dana 24. veljače 2015. godine Upravno vijeće Lučke uprave Split donijelo je novi Cjenik (Tarife)

naknada uz koje trgovačka društva -ovlaštenici koncesija- pružaju usluge korisnicima luke.

Cjenik stupa na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Split

(25. veljače 2015.) dakle 05. ožujka 2015. godine.

 

Cjenik (Tarifa) naknada uz koja trgovačka društva –

ovlaštenici koncesija – pružaju usluge korisnicima luke.

Tarife lučkih pristojbi